NEO-096 UHF ANTENNA NEO CHANNELS 21/60, G = 18dB

NEO-096 UHF ANTENNA NEO CHANNELS 21/60, G = 18dB

CODE 9000196

MODEL NEO-096

SERIE 900